Menu

Algemene Voorwaarden 2024

Artikel 1.        Definities

1.1.       Opdrachtnemer: ‘Auto te Water B.V.’, gevestigd te Goirle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91601371, handelend onder de naam: Auto te Water B.V. in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als opdrachtnemer.

1.2.       Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

1.3.       Coachee: degene die deelneemt aan een coaching-, bemiddelingstraject.

1.4.       Deelnemer: degene die deelneemt aan een workshop/training/activiteit.

1.5.       Partijen: alle betrokkenen.

1.6.       Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

1.7.       Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2.        Toepasselijkheid

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2.       Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.

2.3.       Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4.       Indien opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van opdrachtnemer om alsnog directe en strikte naleving te eisen.

2.5.       Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

2.6.       Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

2.7.       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3.        Offertes en overeenkomsten

3.1.       De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2.       De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3.3.       Gemaakte afspraken binden opdrachtnemer vanaf het moment dat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd of vanaf het moment dat opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3.4.       Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van opdrachtnemer van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan opdrachtnemer doorberekenen aan de opdrachtgever.

3.5.       Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4.        Uitvoering van overeenkomsten

4.1.       De gesloten overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

4.2.       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

4.3.       Uitvoering van de overeenkomst vindt plaats op een door de opdrachtgever aangeven locatie. Alle kosten, alsmede de zorg van de locatie, waaronder huur en catering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.4.       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de accommodatie en aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5.       De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

4.6.       Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de coachee daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4.7.       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5.        Wijziging van de overeenkomst

5.1.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

5.2.       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3.       Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6.        Geheimhouding

6.1.       Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2.       Informatie met betrekking tot de coachee/deelnemer wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de coachee/deelnemer kennisgenomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de coachee/deelnemer of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

6.3.       Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 7.        Intellectueel eigendom

7.1.       Voor zover auteurs, merk-, model-, handelsnaam, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

7.2.       Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8.        Betaling en verzuim

8.1.       Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.2.       Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

8.3.       In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

8.4.       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.5.       Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6.       Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

8.7.       Ingeval opdrachtnemer om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 9.        Aansprakelijkheid

9.1.       Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ongeschikte(n).

9.2.       Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van opdrachtnemer. Indien de verzekeraar van opdrachtnemer niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

9.3.       Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtnemer kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

9.4.       Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer:

a.    de schuld van het ongeval en/of het letsel bij de coachee/deelnemer en/of opdrachtgever zelf ligt;

b.    het ongeval en/of het letsel niet door opdrachtnemer voorkomen had kunnen worden;

c.    de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij opdrachtnemer.

9.5.       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 10.      Contractduur, opzegging en einde van de overeenkomst

10.1.    Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Beide partijen kunnen in zulks geval te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

10.2.    Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden de dienstverlening te annuleren tot 12 weken voor de dienstverlening, of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee/deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

10.3.    Opdrachtgever die zich online heeft ingeschreven voor een cursus, opleiding en/of training, heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving de cursus, opleiding en/of training te annuleren zonder opgaaf van een geldige reden. Hierbij worden geen annuleringskosten berekend en de kosten van de opleiding, cursus en/of training komen te vervallen.

10.4.    De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiele drager zijn van toepassing. Dat betekent dat opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft als:

a.    de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training) direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de opdrachtgever heeft ingestemd. Daarmee doet de opdrachtgever afstand van de bedenktijd/recht tot herroeping.

b.    de opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van herroepingsrecht.

10.5.    De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor de dienstverlening te annuleren per aangetekend verzonden brief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

10.6.    Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 12 weken voor aanvang van de dienstverlening, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de dienstverlening te voldoen.

10.7.    Bij annulering binnen 12 weken tot 6 weken voor aanvang van de dienstverlening is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 6 weken het volledige bedrag.

10.8.    Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer/coachee na aanvang van de dienstverlening de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

10.9.    Een particulier/individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

10.10.  Als een der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In het geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen, waarbij haar vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar worden.

Artikel 11.      Overmacht

11.1.    In geval van overmacht is opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.

11.2.    Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12.      Persoonsgegevens

12.1.    Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 13.      Geschillenbeslechting

13.1.    Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.2.    Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

13.3.    De klachtencommissie van opdrachtnemer bestaat uit mevrouw Arntzen. Een klacht kan ingediend worden via het contactformulier op de website van opdrachtnemer of via info@letustrainyou.nl t.a.v. mevrouw Arntzen. Binnen 5 werkdagen wordt er door de klachtencommissie contact opgenomen met de betreffende persoon. De uitspraak van de klachtencommissie is voor beide partijen bindend.

Na 5 werkdagen na de uitspraak verwijdert opdrachtnemer alle informatie.

Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor onze organisatie, onze medewerkers en de docenten.